logo

Понятието за аграрен пазар означава целия комплекс от икономически правни отношения, които се появяват по време на производството и разпространението на селскостопански продукти и продукти от тяхната преработка.

Аграрният пазар или пазарът на аграрния труд е...

Концепцията за селскостопанския пазар е доста широка. Тя включва няколко специализирани пазара:

 • пазар на земя;
 • аграрния пазар на труда;
 • пазара на производствено оборудване и специално оборудване;
 • пазар на селскостопански продукти.

Аграрният пазар включва всички отношения, свързани с производството на селскостопански продукти, а пазарът на аграрния труд включва правните отношения, свързани с наемането на труд за производството на продукти.

Историята на селскостопанския пазар

Историята на световния селскостопански пазар започва около 5500 г. пр. Хр.

Въпреки че човек знаеше как да обработва земята много по-рано, но първата цивилизация, която започна да обработва земята за производството на селскостопански продукти, се превръща в шумерите. Също така тази цивилизация принадлежи на изобретяването на колелото и бронза, т.е. въвеждането на първите механизирани системи в производството на селскостопански продукти и подобряването на ефективността на развитието на земята.

След това в древен Египет се използва подобен подход към отглеждането на земя и производство на храни. Развитието на селското стопанство позволи на хората да образуват големи запаси от храна, което първоначално провокира ръст на населението, а по-късно - появата на големи армии и първите империи.

Интензивното развитие на селското стопанство доведе до появата на първите прости инструменти. Хората започнаха да използват камшик и плуг, обработката на оран беше извършена с помощта на примитивна мотика и реколтата беше събрана със сърп от дърво и остър силиций.

По онова време зърното беше смляно с помощта на едър рогат добитък, който беше peretaptyvali си брашно копита. Около същото време, хората опитомяват първите животни. Те се превръщат в муфлони и диви кози, които са опитомени и се превръщат в прости овце и кози.

При съвременните селскостопански животни е трудно да се разпознаят техните диви предци, растенията също се променят значително под въздействието на човека.

Първата аграрна революция (наречена мюсюлманин), която промени принципа на развитие на селското стопанство, настъпи през 7-8 в. На ХХ в. На територията на халифатите Умайад и Абасид, които се простираха от Испания до Индия.

По това време първите търговци се появяват в големите мюсюлмански държави, като разпространяват селскостопански продукти в своите страни и извън тях.

По този начин започна миграцията на културите: хората започнаха да отглеждат растенията, които не са характерни за тяхната област. Този период се счита за началото на развитието на глобалната световна икономика.

След откриването на Америка започна втората вълна на миграция на културите от континента. Растения и животни започнаха да се транспортират от Новия свят до Стария и обратно, така се случи обменът на Колумб.

Развитието на железопътните линии и изобретяването на първите хладилници позволиха да се транспортират селскостопански продукти на дълги разстояния. През 18-ти и 19-ти век се проведе крайният етап на миграцията на културите.

Поради възникването в края на 19 и началото на 20-ти век на първото ефективно селскостопанско оборудване, животните, издърпващи плуга на полето, парни и бензинови трактори и комбайни, бяха заменени.

Друг крайъгълен камък в историята на агарния пазар е изобретяването на ГМО. Поради тези растения цените на хранителните продукти значително намаляха. Въпреки че днес развитите страни отказват такива продукти и преминават към биологично земеделие, изобретението на ГМО е помогнало на учените да открият нови начини за разработване на по-продуктивни сортове.

Последният важен етап в развитието на аграрната икономика е зелената революция от 40-те-70-те години на миналия век в Мексико. По това време внедряването на ефективни системи за напояване и използването на химикали помагат да се увеличи добивът на зърно с коефициент 2-3.

Характеристики на световния селскостопански пазар

Основната функция на световния аграрен пазар е да създаде условия за осигуряване на световното население с всички необходими хранителни вещества, за да поддържа живота.

Световният аграрен пазар изпълнява едновременно две важни задачи. На първо място, съществуването му дава възможност на предприемачите да обменят селскостопански продукти и да реализират печалба от продажбата им на населението.

От друга страна, селскостопанският пазар осигурява оцеляването и възпроизводството на човечеството.

Днес глобалният аграрен пазар обединява потребители и производители на селскостопански продукти, както и фирми, които доставят стоки и услуги, необходими за функционирането на индустрията като цяло.

Основните характеристики на селскостопанския пазар включват:

 • зависимостта на предложението от метеорологичните условия;
 • ограничени възможности за качество и количество продукти.
 • гарантирано търсене.
 • необходимостта от изграждане на съоръжения за съхранение и прилагането им във възможно най-кратък срок, което е пряко свързано с нетрайната природа и големия обем на продуктите
 • концентрация на големите потребители в градовете.

Следователно, за да се повиши ефективността в областта на селското стопанство, се използва правителствено регулиране на пазара.

Световният селскостопански пазар също е повлиян от ръста на населението, а ускореният темп на икономическо развитие в някои региони на света допринесе за постоянно нарастване на търсенето в световен мащаб.

Един от основните проблеми е неравномерното разпределение на селскостопанските и хранителните ресурси между страните и регионите.

Освен това този проблем е доста труден за решаване, тъй като е пряко свързан с фактори като бедността на отделни държави и неравномерните условия на международната търговия.

Основните групи от номенклатурата на обменните селскостопански стоки включват:

 • житни растения;
 • маслодайни семена, сред които соя, боб и соеви продукти се отличават;
 • хранителни продукти (кафе, какао на зърна, захар);
 • текстилни суровини;
 • животновъдство и животновъдни продукти;
 • концентрат от портокалов сок, картофи.

По видове продукти световният селскостопански сектор днес се подразделя на пазари:

 • зърна;
 • картофи и зеленчуци;
 • месо и месни продукти;
 • мляко и млечни продукти.

Аграрен пазар на Русия

В Русия държавата регулира аграрния пазар.

По този начин, в Русия, извършени:

 • оказване на подкрепа на селскостопанските предприятия;
 • координиране на функционирането на селскостопанския пазар на страната чрез механизмите на влияние.

Държавната регулация на селскостопанския сектор се счита за много сложен механизъм, чиято реализация е затруднена от световната финансова криза, както и политическия натиск на някои държави върху Русия.

Основният сегмент на селскостопанските продукти в Русия е представен от:

 • зърно - 45%;
 • картофи - 24%;
 • зеленчуци - 55%;
 • слънчоглед - 83%;
 • захарно цвекло - 85%.

Но не всички селскостопански продукти стават готови за продажба на селскостопанския пазар. Част от реколтата може да отиде на фураж или семена, някои продукти се използват за хранене на служителите през работния ден.

Много собственици на земеделски земи отглеждат култури изключително за собствена употреба. Само продукти, отглеждани за търговски цели и продавани на селскостопанския пазар, се считат за стока.

Пазар на селскостопански зърна

От ориз, пшеница и царевица човек получава до 60% от всички консумирани калории. Тези култури формират основата на аграрния пазар на зърно, който ще се разграничи в отделен сегмент.

Около 160 милиона тона пшеница се транспортират по света всяка година. Русия е един от ключовите играчи на световния аграрен пазар на зърно.

Най-обещаващите области за развитие на руския износ са Ирак, Виетнам, Индонезия, страните от Западна Африка и държавите от Африка на юг от Сахара.

Селскостопански пазар на Русия.

Селското стопанство на съвременната Русия може да се характеризира като неефективно. Производителността на труда в руското селско стопанство е 8 пъти по-малко, отколкото в САЩ, и почти 40 пъти в животновъдството! На единица животински продукти се консумира зърно в 2-3 пъти повече, отколкото в развитите страни. Загубите на селскостопански продукти по време на прибиране на реколтата, транспортиране и съхранение, според експертите, съставляват до 1/3 от реколтата.

От най-големия износител на зърно в началото на века Русия се превърна в основен вносител. През последните години около една трета от потреблението на храна е постигнато чрез внос. Това може да се обясни с обективно съществуващите природни условия на Русия, но със сегашното ниво на технологично развитие те биха могли да бъдат компенсирани. Намаляването на техническото ниво на селското стопанство се дължи на икономически причини.

Сред всички субекти на аграрния пазар на Русия (акционерни дружества и партньорства, създадени на базата на колективни ферми, държавни стопанства, ферми, ферми на граждани), земеделските стопанства на гражданите се оказаха най-ефективните производители. Заемащи само 6% от обработваемата земя, те осигуряват 51% от цялата селскостопанска продукция. В края на 90-те години те произвеждат: 90% картофи, 77% зеленчуци, 52% месо, 45% мляко и 31% яйца.

Прегледът на основните теми на аграрния пазар в Русия показва, че всички те са в много слабо състояние. И никой от тях не е готов да се възползва от възможностите, предоставяни от частната собственост върху земята. За всички основни производители на селскостопански продукти, характеризиращи се с трудно финансово състояние. Дори и през годините с висока реколта 2000 и 2001 г. около половината от предприятията са били нерентабилни. Особено нерентабилни бяха производството на месо, мляко, вълна: загубите възлизаха на 50 копейки. за всяка рубла на продукцията.

Въвеждането на неограничена частна собственост върху земя в условия на крайна слабост на селскостопанските предприятия може да доведе до загуба на земя. Закупуването на земя по финансови структури за спекулативни цели, както и изтеглянето от земеделска употреба, може да стане реалност.

По този начин съществува противоречие между необходимостта от въвеждане на частна собственост върху земята и опасностите, свързани с прилагането на този процес. Изход от тази ситуация е възможно чрез разделяне на пакета от права на собственост и чрез законодателно ограничаване на възможността да се ползват от някои от тези права. Така че, въпреки въвеждането на частна собственост, новите собственици не получиха правото да изтеглят земята от селскостопанска употреба.

Има примери за печеливши ферми, представляващи аграрни стопанства, образувани от частни търговски и промишлени предприятия.

Дата на добавяне: 2016-03-15; Прегледи: 585; ПОРЪЧКА ЗА ПИСАНЕ

Руски селскостопански пазар;

Трудности в развитието на селското стопанство Селското стопанство в Руската федерация все още не е достигнало оптималното ниво на развитие и за съжаление се характеризира с ниска ефективност. По отношение на основните икономически показатели, селскостопанският сектор на Русия значително изостава от модерните ферми в Съединените щати и Западна Европа и тази разлика не се стеснява, а напротив, се разширява.

Достатъчно е да цитирате следните данни. Производителността на труда в руското селско стопанство е по-малко от 8 пъти в САЩ и почти 40 пъти в животновъдството. На единица животновъдство консумира зърно 2-3 пъти повече, отколкото в повечето развити страни. Загубите на селскостопански продукти по време на прибиране на реколтата, транспортиране и съхранение, според експерти, често достигат една трета от цялата реколта.

От най-големия износител на селскостопански продукти в страната в началото на века Русия се превърна в основен вносител. Така че, през 1911 г., благодарение на благоприятното положение на световния пазар, Русия успя да изнесе 13,5 милиона тона зърно. От началото на 60-те години можем да говорим за началото на ерата на вноса на храни. До средата на 80-те обаче вносът му е ограничен: основно фуражно зърно се внася във връзка с опита за създаване на интензивно животновъдство в СССР. От втората половина на 80-те години на миналия век, увеличаването на вноса на храни е станало лавинообразно. Същевременно фокусът се е изместил от вноса на фуражи за животновъдство до внос на напълно приготвена храна.

Като цяло, през последните години около една трета от общото потребление на храна в страната и повече от половината от оборота на дребно е осигурено чрез внос. Това обстоятелство се превърна в една от основните причини за рязкото спадане на жизнения стандарт на населението след девалвацията през 1998 г.: вносната храна се повиши рязко и страната вече не може да се справи със сегашното си ниво на производство.

Това състояние на селскостопанския сектор в Русия се дължи на редица причини. Много от тях имат исторически характер: селското стопанство вероятно е секторът на икономиката, където системата за планиране и административно управление е най-неприемлива. Началото на сеитбата, не според времето, но по поръчка на районния център, оценка на успеха на теренната работа по отношение на обработвания брой хектари, а не в качеството на грижа за културите - едва ли нещо може да бъде по-чуждо на природата на селската работа, отколкото командната икономика!

Други причини се коренят в нашето време, но те са свързани с проблемите на цялата икономика, а не самият аграрен сектор. По този начин икономическата криза рязко намалява търсенето на селскостопански продукти; неоправданата външна икономическа политика позволи на мощните чуждестранни доставчици на храни да навлязат в пряка конкуренция с местното селско стопанство, неподготвено за пазарни условия.

Проблемът със собствеността върху земята в Русия. Липсата на частна собственост върху земята трябва да се подчертае като основен, основен проблем, на който се изгражда огромното изграждане на множество трудности и недостатъци, трудности и несъответствия, характерни за аграрния сектор на Русия. Тъй като няма частна собственост върху земя, това означава, че няма нито пазар за продажба на земя, нито пазар за отдаване под наем. С други думи, за разлика от всички останали видове пазари - както готови стоки, така и ресурси - пазарът на земя в нашата страна не се създава дори в общи линии. Нормалният пазарен механизъм, при който ограничен ресурс е насочен към субекта на икономиката, който може да я използва възможно най-ефективно (и следователно желае да плати повече за него), е напълно блокиран. След като са паднали в ръцете на небрежния собственик или дори като цяло остават изоставени и неизползвани, земята не може да премине към по-ефективен собственик.

При тези условия не може да има нетен наем. И това означава, че мотивацията на земеделските производители за внимателно използване на земята е силно отслабена. Мотивацията, основана само на диференцирания наем, е очевидно недостатъчна. Следователно, липсата на чувства на домакина към онези, които работят на земята, а оттам и до хищническото, потребителско отношение към природата.

Съществува и тясна връзка между собствеността върху земята и финансирането на селскостопанските предприятия, които те най-спешно се нуждаят от закупуване на машини, торове и фуражи. Факт е, че земята като недвижимо имущество традиционно се счита за един от най-надеждните видове обезпечения, при които банките доброволно издават заеми. Накрая, частната собственост може да ограничи очевидната административна намеса на централните и местните структури на властта в икономическите въпроси на колективните и частните ферми, които сега граничат с произвола.

По този начин, от гледна точка на икономическата теория, доброволното изключване от системата на пазарните отношения на такъв важен компонент като частна собственост върху земния фактор изглежда абсурдно. В същото време практическата реализация на частната собственост върху земя в съвременните руски условия е изпълнена с огромни рискове. Най-добре е да се разбере техният произход, като се вземе предвид позицията на селскостопанските предприятия в страната.

Основните теми на аграрния пазар на Русия. Най-важната характеристика на аграрния пазар на Русия е изключително слабото разпределение на наемните отношения в селското стопанство. Земята обикновено се управлява от самия собственик. Има три основни вида стопанства:

А. Бивши колективни земеделски стопанства и държавни стопанства Акционерните дружества и партньорства са създадени на мястото на бивши колективни и държавни стопанства. Този вид предприятия притежава преобладаващото мнозинство (90%) от земеделската земя в страната. Те са начело, макар и с много по-малък марж (52%), и по отношение на обема на производството.

Принудителната колективизация, извършена в СССР в края на 20-те години, която обединява отделните селски ферми в колективни ферми, е продиктувана от политически причини, а също и от желанието на държавата да създаде механизъм за оттегляне в селските райони и преразпределение на ресурсите, необходими на индустрията за ускоряване на индустриализацията на страната. От микроикономическа гледна точка, т.е. като предприятия, колективните земеделски стопанства първоначално бяха значително по-малко ефикасни от частните ферми. Засаждането им рязко намалява жизнения стандарт в селото, десетилетия наред колективният земеделски стопанин осъжда едно гладно и половинчасово съществуване.

По-късно, през 60-80-те години, когато колективните и държавните ферми се наситиха с мощно оборудване и започна масовото използване на минерални торове, производствената страна на колективните ферми се подобри. Стандартът на живот в селските райони също се е повишил. Колективните ферми и държавните ферми обаче не станаха наистина ефективни.

В наши дни основните проблеми на бившите колективни и държавни стопанства, както и на приватизираните предприятия от други отрасли, са свързани с недовършеното им преструктуриране, за да работят в пазарни условия. Този тип домакинство все още се характеризира с скъпоструващия характер на производството (т.е. с високо ниво на разходите и разточително отношение към ресурсите); ниска трудова мотивация със своите неизбежни спътници - лоша дисциплина и ниска производителност; липса на предприемачески дух, формализъм и управленска бюрокрация.

В същото време цялата технология на селскостопанското производство в страната (размери на земя, редуване на културите, съоръжения за подобрение, използвано оборудване и др.) Е адаптирана специално към сравнително големи земеделски стопанства като бивши колективни стопанства и държавни ферми. Поради това популярните призиви на радикални реформатори да разтварят колективните ферми и да разпределят земята си на селяните, популярни в първите години на реформите и рядко повтаряните призиви до ден днешен, са абсолютно нереалистични. Изпълнението на такива предложения може да доведе до пълното срутване на селскостопанския сектор.

Напредъкът в дейността на бившите колективни земеделски стопанства може да бъде постигнат чрез прехвърлянето им в притежание на ефективния собственик, който е в състояние да установи печелившо функциониране при пазарни условия. Като ефективен собственик, както показва световният и руският опит, селското стопанство може да бъде частно предприятие, кооперация или голяма агробизнес фирма.

Б. Ферми се появяват в Русия едва през годините на реформи. Първоначално с тях се надяваха за благоприятни промени в провинцията. През 1992 г. - 1994 г. броят на фермите наистина нарасна бързо, но този процес спря. Постигнатият брой земеделски стопанства (по-малко от 300 хил.) В мащаба на страната трябва да се счита за много нисък (например в САЩ има около 2 милиона ферми), а делът на земеделските стопанства в производството (2%) е съвсем незначителен.

Ефективността на фермите не беше твърде висока. Заемащи около 6% от цялата земеделска земя, земеделските стопани дават три пъти по-малкия дял на селскостопанското производство в Русия.

В същото време фермите се показват в нашата страна като гъвкав тип предприятие, адаптирани към пазарните условия. Собственикът на фермата обикновено действа като управител и като основен служител, повечето от членовете на семейството също участват в работата във фермата, а служителите обикновено се плащат повече, отколкото в приватизираните предприятия. Поради това мотивацията на труда е много висока. Други предимства на фермите включват разумното стопанисване (разходите трябва да бъдат покрити от собствения джоб), ефективността на управлението (собственикът се грижи за всичко сам).

Относителният провал на развитието на стопанствата в нашата страна трябва да се дължи основно на обективните трудности при създаването на земеделско предприятие от самото начало. Като характеристики на селскостопанското производство се забелязват високи капиталови разходи на единица продукция и по-голяма зависимост от кредита. Модерният руски земеделски производител няма достатъчно средства за закупуване на пълен набор от съоръжения, нито достъп до евтини заеми. Подкрепата от страна на държавата или други структури практически отсъства.

Б. Ферми на гражданите Най-ефективното производство на селскостопански продукти в съвременната Русия, както и в СССР, е в стопанствата на гражданите, т.е. на задните дворове на бившите колективни земеделски производители и на градините на местните жители. Заемащи само 5% от земеделската земя, те осигуряват 46% от цялото селскостопанско производство. Понастоящем тук се произвеждат 90% от всички картофи, отглеждани в страната, 77% от зеленчуците, 52% от месото, 45% от млякото и 31% от яйцата.

Разчитайки почти изключително на работата на членовете на семейството си, тъй като нямат почти никакво оборудване и имат много скромни финансови ресурси, тези най-малки ферми постигат впечатляващи резултати единствено поради качеството и интензивността на обработката на почвата или грижите за добитък.

Значителна част от произвежданите от гражданите продукти не влизат на пазара, а се консумират от самите производители, т.е. е елемент на препитание, разпръснат в пазарната икономика на страната. Благодарение на този "остров на стабилност", който не е обект на политически и икономически промени, значителна част от руското население смекчи преходния период и много хора бяха в състояние да оцелеят само за сметка на собствените си продукти.

Рисковете от въвеждането на неограничена частна собственост върху земя. Изследване на основните участници на аграрния пазар в Русия показва, че всички видове селскостопански страни понастоящем са в много слабо състояние. Бившите държавни ферми и колективни стопанства, ферми, които трудно се борят за оцеляване, накрая непазарни домакинства на гражданите - нито един от тези видове предприятия не е напълно готов да се възползва напълно от предимствата на частната собственост върху земята. Те нямат способността да действат като купувачи на земя в значителен мащаб. В крайна сметка за всички големи производители на селскостопански продукти се характеризира с трудна финансова и икономическа ситуация. През 1997 г. например загубите на селскостопански предприятия възлизат на огромна сума - 27 трилиона. (т.е. около 5 млрд. долара), а 80% (!) от предприятията са нерентабилни. Производството на месо, мляко и вълна беше особено нерентабилно: за всяка рубла на производство фермата носеше 50 копейки. загуби.

Не може да бъде значително и доходи от продажбата на земя или заеми, получени чрез неговата ипотека, защото цената на земята, както знаем, е равна на капитализиран наем. И откъде може да дойде значителен наем от пълната загуба на селскостопанско производство? Няма съмнение, че в случай на продажба, земята ще бъде предоставена от настоящите си собственици за просяци. Мащабна продажба със сигурност ще започне, тъй като кредиторите, на които много земеделски предприятия не са в състояние да изплатят дълговете си, без съмнение ще настояват за това, като компенсират загубите си. С други думи, поради неограничената частна собственост върху земя в условията на изключителна слабост на предприятията в аграрния сектор, това може да доведе до загуба на земя. Придобиването на земя от финансови структури за спекулативни цели и дори оттеглянето от икономическо използване също може да стане съвсем реално.

По този начин съществува обективно противоречие между необходимостта от въвеждане на частна собственост върху земята и опасностите, свързани с прилагането на този процес в съвременната Русия. Тъй като дискусията за проблема за частната собственост върху земята от различни клонове на руската държавна власт показва, изход от тази безизходица се вижда в начина на разделяне на пакета от права на собственост и в законодателното ограничаване на възможността да се ползват от някои от тези права.

И така, въпреки факта, че все още не е взето окончателното решение, има почти пълен консенсус относно необходимостта да се лишат новите собственици от правото да изтеглят земята от селскостопанското производство. Като цяло изглежда, че в близко бъдеще ще бъде въведена частна собственост върху земя, но със значителни ограничения върху правата на собственика.

12. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО КАТО ФАКТОР НА ПРОИЗВОДСТВОТО

12.1. Съдържание и форми на предприемачество.

12.1.1. Същността на предприемачеството Предприемачът в дейността си има за цел да осигури необходимата комбинация или необходимо съчетание на лична изгода с обществена полза за печалба. Предприемачеството е дейност, която включва инвестиране на пари, за да се реализира печалба въз основа на комбинация от лична изгода и обществена полза.

Предприятията на предприемачеството могат да бъдат както физически лица, така и асоциации на партньори. Лицата като субекти на предприемачеството действат в това си качество, обикновено чрез организиране на еднолично или семейно предприятие. Такива предприемачи могат да бъдат ограничени до цената на собствения си труд или да използват наетия труд.

Асоциациите на партньорите като стопански субекти могат да действат под формата на различни бизнес асоциации: екипи под наем, акционерни дружества от отворен и затворен тип, различни партньорства и др.

Най-важните характеристики на предприемачеството включват:

• независимост и независимост на икономическите субекти. Всеки предприемач е свободен да вземе решение по даден въпрос, разбира се, в рамките на правните норми;

• икономически интерес. Основната цел на предприемачеството е да се постигне възможно най-голяма печалба. В същото време, преследвайки собствените си лични интереси за получаване на високи доходи, предприемачът допринася за постигането на обществен интерес;

• бизнес риск и отговорност. С някои от най-точните изчисления, несигурността, рискът остава.

Изброените основни атрибути на бизнеса са взаимосвързани и действат едновременно.

Предприемачеството винаги е свързано с иновации. Истинската роля на предприемачите в живота на обществото е, че с тяхната иновация те не само създават нов ред, но и това, което е много важно, ускорява процесите, които вече конструктивно узряват в обществото.

От всичко казано по-горе може да се заключи, че предприемачеството и иновациите в съвременното общество са взаимосвързано цяло.

Аграрен пазар

Определението за аграрен пазар следва да се разбира като комплекс от правни отношения, свързани с изпълнението и изпълнението на граждански договори, свързани със селскостопанските продукти.

Селскостопанският пазар като компонент на цялата система

Най-важната характеристика на аграрните отношения днес е загубата на пазара. Всъщност, аграрният пазар е значителна сфера на пазарните отношения. В същото време пазарът на земя се счита за неговото основно място. Според статистиката руснаците обикновено харчат за закупуване на хранителни продукти средно една трета от общите им разходи, докато в САЩ тази цифра е само една пета.

Пазарът на селскостопански продукти се характеризира със сходни характеристики като цялата пазарна система:

 • широко използване на ценови взаимоотношения;
 • директно ценообразуване;
 • готовност за международно партньорство.

Пазарните отношения в селскостопанския сектор обаче имат свои собствени характеристики, така че те не трябва да бъдат забравени по никакъв начин.

Спецификата на селскостопанския бизнес

Функционирането на аграрния пазар често се извършва в условия на нараснала нестабилност на пазарната ситуация. Селското стопанство се характеризира с годишен цикъл. През годината се предлагат на пазара сезонни стоки. Сезонните върхове и падания се допълват от колебания на времето. Във връзка с горните обстоятелства съществува повишен риск от предприемачество. Агробизнесът се характеризира с нестабилни цени и ниски доходи. Следователно, за да успеем в конкуренцията, изискваме значително професионализъм.

Аграрният пазар също се характеризира със сериозни ограничения върху търсенето на селскостопански продукти. Например, независимо от растежа на цената на хляба, търсенето за него остава същото. Увеличаването на запасите от зърнени култури спомага за намаляване на доходите на селяните.

Твърдата рамка е присъща на предложенията на земята. Общото количество кадри от земята не може да се промени, когато цената се покачва или когато тя падне. Както всички виждаме например, в случая на автомобили.

Селскостопанският пазар функционира, разпределяйки неравномерно стоките между селото и града. Несъответствието беше типично на вътрешния пазар от средата на XIX век, стана особено забележимо по време на индустриализацията на страната. В момент, когато селото се превърна в основен източник на средства за развитието на фабрики и растения.

Малко по-късно дисбалансът на еквивалентните връзки между промишлеността и селското стопанство стана постоянен. По този начин, вече през 2001 г., коефициентът на несъответствие възлиза на 1, 39. Това означава, че селото спечели само 100 рубли приходи за всеки 139 рубли произведени продукти.

В най-добрия случай, аграрният пазар просто се нуждае от своевременна държавна намеса. Само по този начин ще функционира нормално и ще увеличи капитала в земеделието.

Регулаторната функция на държавата

В аграрния сектор държавата пропагандира в две равнини:

 • координиране на аграрните пазарни механизми;
 • На земеделските предприятия се предоставя държавна подкрепа.

Земеделските производители получават помощ от държавата в различни форми. По принцип това са специфични държавни програми, свързани с:

 • възстановяване на техническата база;
 • увеличаване на търсенето на хранителни продукти;
 • подобряване на условията за банкови заеми за земеделските стопани;
 • определяне на цени за закупуване на селскостопански продукти;
 • съхраняване на запасите в държавните хамбари, ако е необходимо;
 • получаване на субсидии и субсидии за развитие на бизнеса.

Аграрната политика на развитите страни. Индекс на приоритета

Например, субсидиите за аграрния сектор в размер на 1 хектар в САЩ възлизат на 600 щатски долара годишно, в Германия - 800 долара, а Русия изразходва много по-малко за тези нужди, само 25 долара.

Аграрната политика на развитите страни изглежда малко по-различна. В този случай концепцията за паритет. Основният извод е следният: годишният обем на продуктите следва да предостави възможност на производителите да получат достатъчно финансови ресурси, за да развиват производството и да поддържат постигнатото ниво. Тези принципи позволяват на държавата да поддържа социално и икономическо равновесие.

Приоритетът може да се изчисли, като се използва ценовото съотношение на промишлените и селскостопанските стоки. В този случай приоритетният индекс ще бъде:

Индексът показва позицията на аграрния сектор, така че ако бъде установено несъответствие, възможно е бързо да се елиминират причините за несъответствията.

Класификация на аграрния пазар

Пазарът на селскостопански продукти може да бъде разделен на 4 вида:

 • пазар на земя;
 • пазарът на храни;
 • фуражен пазар;
 • пазар на селскостопански суровини.

Използвайки характерната за него индустрия, те са разделени на пазари за растителни и животински продукти. Тези подразделения включват много по-тесни пазарни зони (зърно, зеленчуци, млечни продукти, месо и др.).

Съществуват и вътрешноселски сегмент на аграрния пазар и не-селски, т.е. продукти, продавани в селските райони или потребители в други територии.

Селскостопанският сектор се характеризира и с факта, че не всички продукти се продават. Част от него остава за производствени нужди (семена, фуражи, основно стадо от селскостопански животни). Част от производството е свързана с плащанията на физически лица, а при лично земеделие - за собствена консумация. Всичко останало се отнася за продаваеми продукти. Част от продаваните продукти в селското стопанство в Русия е:

 • 45% зърно;
 • 24% картофи;
 • 55% зеленчуци;
 • 83% слънчогледови семена;
 • 85% захарно цвекло.

Същността на аграрната реформа

Аграрната реформа беше одобрена и въведена в действие на територията на Русия. Тя е изчерпателна и се осъществява в три направления:

 • преразпределение на земите;
 • реорганизация на земеделските предприятия;
 • създаване на условия за развитие на селото по социален начин.

Фокусът на реформата е върху преразпределението на собствеността върху земята, прехода от държавен монопол към демократична форма на управление. В руската конституция се посочва, че земята и други природни ресурси могат да бъдат в частна, държавна или общинска собственост.

Земята влиза в свободно използване на пазара, тя може да стане обект на наддаване, а няколко пъти, ако собственикът желае това. Освен това, тя може да бъде наследена, дарена, обменена, отдадена под наем за ползване и други дейности. На работниците в селските райони са предоставени поземлени имоти и дялове от собственост.

Почти всички бивши колективни и държавни стопанства бяха реформирани. На тях са създадени над 24 хиляди бизнес дружества, 2.1 хиляди земеделски кооперации, приблизително 300 открити акционерни дружества, 986 асоциации и 8.4 хиляди обекти, които реорганизират само дейността си според пазарните изисквания.

Аграрен пазар на Русия

ICAR новини

Селскостопанските пазари: резултати от годината и перспективи от ICAR за периода 2011-17

Селскостопански пазари: резултати от 2017 г. и перспективи за 2018 г. от ICAR

Селскостопански пазари: резултати от 2016 г. и перспективи от 2017 г. от ICAR

Селскостопански пазари: резултати от 2015 г. и перспективи за 2016 г. от ICAR

Селскостопанските пазари: резултати от 2014 г. и перспективи за 2015 г. от ICAR

Селскостопанските пазари: резултати от 2013 г. и перспективи за 2014 г. от ICAR

Селскостопанските пазари: резултати от 2012 г. и перспективи за 2013 г. от ICAR

Селскостопанските пазари: резултати от 2011 г. и перспективи за 2012 г. от ICAR

Пазарни профили - Кратки ревюта на руската селскостопанска индустрия

Перспективи за селскостопанските пазари всички подробности ще бъдат обсъдени на Девета международна конференция на земеделските производители и доставчици на капиталови стоки и услуги за сектора на селското стопанство, където маржовете 2018 г. на конференцията, проведено от Института за изследване на земеделските пазари, с подкрепата на Асоциацията на индустриалния съюзи хранително-вкусовата комплекс на Русия и на Съюза на производителите на захар на Русия на 1-2 февруари 2018 в хотел Радисън Славянская в Москва http://ikar.ru/gdemarzha

Руски компании в различни оценки:

 • 75 AIC компании в рейтинга на RBC-500-2017 http://ikar.ru/articles/197.html
 • 8 агробизнеса компании в класацията на 2017 г. на най-големите търговски дружества на Черноземския регион Abireg-50 http://ikar.ru/articles/194.html
 • 12 дружества AIC в класацията за RBC - 50 най-бързо развиващи се компании в Русия-2017 http://ikar.ru/articles/192.html
 • 56 агробизнеса компании в класацията на 2016 г. на най-големите компании в района на Чернозем Abireg-100 http://ikar.ru/articles/191.html
 • 15 компании AIC в класацията "Форбс" - 50-те най-големи чуждестранни компании в Русия-2017 http://ikar.ru/articles/190.html
 • Най-мощният захарен магазин http://ikar.ru/press/3520.html
 • 50 агробизнеса компании в рейтинга на Expert 2017: Asphyxating изобилие http://ikar.ru/articles/189.html
 • Вкусната индустрия е таблицата TOP-50 на най-големите руски захарни предприятия http://ikar.ru/press/3194.html
 • 8 агробизнеса компании в RBC рейтинг: 50 най-бързо развиващи се компании в Русия http://ikar.ru/articles/173.html
 • Експерт: 100-те най-големи компании в хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство на Сибир през 2014 г. http://ikar.ru/articles/169.html
 • Експерт: 50-те най-големи земеделски компании в Русия 2016 http://ikar.ru/articles/168.html
 • 29 агробизнеса компании в класацията Експерт-2016 на най-големите компании за износ в Русия http://ikar.ru/articles/166.html
 • 70 селскостопански компании в класацията на 2016 г. на най-големите компании в Чернозем Абирег-150 http://ikar.ru/articles/165.html
 • 31 селскостопански компании в класацията на "Форбс" - 200 най-големи частни компании в Русия-2016 http://ikar.ru/articles/164.html
 • 7 AIC компании в Експерт-Сибир рейтинг http://ikar.ru/articles/147.html
 • 70 AIC компании в експерт-юг рейтинг http://ikar.ru/articles/141.html
 • 6 агробизнеса компании от рейтинг RBC от 50 най-бързо развиващи се компании в Русия http://ikar.ru/articles/140.html
 • 14-те най-големи чужди земеделски компании в Русия от рейтинг "Forbes-50" http://ikar.ru/articles/137.html
 • 70 AIC компании в рейтинга на RBC-500 http://ikar.ru/articles/135.html
 • Рейтинг на 50-те най-големи компании от аграрно-промишления комплекс на Русия според резултатите от 2014 г. http://ikar.ru/articles/134.html
 • 33-те най-големи руски компании в класацията на агро-износителите-2014 http://ikar.ru/articles/133.html

Участвайте в проучванията на ICAR:

Микроикономика. Аграрен пазар на Русия - представяне

Презентацията беше публикувана преди 5 дни от Анастасия Шорхухова

Свързани презентации

Презентация на тема: "Микроикономика, аграрен пазар на Русия" - препис:

1 АГРАРЕН ПАЗАР НА РУСИЯ

2 Производството на храни е първото условие за живота на хората от цялото производство като цяло. Това характеризира жизненоважната роля, която селското стопанство играе във всяко общество. Утежняването на проблема с храните причинява крайната неотложност на развитието на селското стопанство, свързаните с него индустрии, развитието на аграрните отношения и аграрната политика.

3 Функции на пазара на земеделско производство В хода на своята дейност пазарът изпълнява следните функции: 1. Предоставяне на купувачите на селскостопански продукти с подходящо качество в количеството, необходимо за посрещане на всички нововъзникващи нужди. Понастоящем поради отслабването на държавната политика в областта на регулирането на икономическите отношения в селскостопанския сектор възникна ситуация, при която местните производители не могат да реализират целия обем продукти, които могат да произвеждат с текущото предлагане на производствени и трудови ресурси. В резултат на отслабването на антидъмпинговата държавна политика в областта на селскостопанските продукти, доста голям сегмент от пазара е задържан от внесени стоки, които се характеризират с ниска цена и ниско качество.

4 2. Стабилизиране на цените на селскостопанските продукти. При условията на нормално функционираща логистична система (предимно енергия и транспорт) тази функция определя формирането на справедливи цени на селскостопанския пазар, като осигурява рентабилността на продуктите и се осигурява от ефективното търсене на населението; 3. Осигуряване на повишаване на ефективността на селскостопанското производство (намаляване на производствените разходи, подобряване на качеството на продуктите, генериране на печалба от земеделските производители, развитие на научно-техническия прогрес);

5 4. Осигуряване на развитие и подобряване на взаимоотношенията между фермите. Ефектът от тази функция е насочен и към подобряване на ефективността на селскостопанското производство. Да го превърнем в отделна функция се дължи на факта, че неговото действие не се ограничава до границите на една компания или група компании, и обхваща цялата селскостопанския сектор (производство, преработка и реализация на селскостопански продукти) и някои други сектори на икономиката (за обществено хранене, инженеринг, транспорт, комуникации и. и т.н.).; 5. Осигуряване на развитие на социалната инфраструктура на селото и решаване на социални проблеми. Тази функция се осъществява и непряко чрез функцията за осигуряване на ефективност на производството и подфункция за гарантиране на рентабилността на селскостопанските продукти. От друга страна, решаването на социалните проблеми е една от страните на възпроизвеждащия процес - възпроизвеждането на стоката "работна сила".

6 Пазарът на селскостопански продукти е неразделна част от единния пазар на страната, който се разбира като сфера на обмен на селскостопански продукти между производителите и потребителите. Пазарът на селскостопански продукти включва специализирани пазари: - Пазарът на селскостопански продукти. - Земеделски пазар. - Пазарните средства за производство. - Пазар на труда.

7 Характеристики на селскостопанските пазари. По видове продукти пазарите са: - пазар на зърнени култури. - Пазар на картофи и зеленчуци. - Пазарът на месо и месни продукти. - Пазар на мляко и млечни продукти Пазарни характеристики на селскостопанските продукти: - Доставката зависи от метеорологичните условия. - Ограничени възможности за качество и количество на продуктите. - Гарантирано търсене на селскостопански продукти. - Голям обем продукти и нетрайният им характер изискват изграждането на съоръжения за съхранение и прилагането им във възможно най-кратък срок. - Концентрация на потреблението на продукти в градовете. Канали за продажба: - продажба на държавата. - Продажба на пазарите. - Изпълнение на служителите си.

8 Селскостопанският пазар е място за продажба на селскостопански стоки и услуги на дадено предприятие. Той съчетава реални и потенциални потребители, стоки и услуги, предлагани от предприятията. Подобряването на ефективността в селското стопанство и при продажбата на селскостопански продукти може да бъде насърчавано от държавни мерки за регулиране на селскостопанските пазари.

9 Регулиране на пазара на селскостопански продукти, суровини и храни. Регулирането на пазара на селскостопански продукти от суровини и храни се осъществява с цел повишаване на конкурентоспособността на руските селскостопански продукти, суровини и храни, за да се поддържа рентабилността на местните земеделски производители. Основните цели на тази област са да се увеличи делът на руските селскостопански продукти, суровини и храни на вътрешния пазар, гладките сезонни колебания в цените на селскостопанските продукти, суровините и храните, както и да се създадат условия за увеличаване на износа на селскостопански продукти и развитие на разпределителната инфраструктура на вътрешния пазар.

10 Ферми от всички категории Селскостопански продукти 0,158742,41380,92587,83261,73339,23687,1 включително: растителна продукция 0,058394,7669,81191,51703,51636,41918,8 животновъдство 0,00347,7711,11396, 31558,21702,81768.3 Селскостопански организации Селскостопански продукти 0.116335.6615.61150.01540.61600.81756.0 включително: растителна продукция 0.044189.0294.4485.9775.4738.1840.6 животновъдство 0, 072146,6321,2664,1765,2862,7915,4 Домакинства на населението Селскостопански продукти 0,042383,2681,01250,41426,91440,91569.8 включително: растителна продукция 0,014188.5311,4572.1699.06.0677, 0800.4 Животновъдство 0.028194,7369,6678,3727,9763,9769.4 Селскостопански ферми 1) Продукти Аз съм земеделие. 23,684,3187,4294,2297,5361,3 включително: растителна продукция. 17,264,0133,5229,1221,3277,8 добитък. 6,420,353,965,176,283,5 Руски статистически годишник на СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ по КАТЕГОРИИ ИКОНОМИКИ

11 15.7. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОДУКТИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (млн. Тона) Зърно 32,041,840,6 46,244,545,1 от него пшеница 19,228,528,2 31,426,527,3 32,435,830,9 Маслодайни семена 2,84,14,8 6,27,27,9 Картофи, хиляди тона Зеленчуци, хиляди тона Говеда и домашни птици (живо тегло) 3.03,86.3 6.87.68.4 Мляко 12.5 13.2 13.313.713.0 Яйца, милиарди 22,525,328,2 28,529,028,7

12 Динамика на производствените показатели на селскостопанското производство в Русия (за селското стопанство като цяло, за растителна продукция и животновъдство) в години като% от нивото от 1989 г.

13 Динамика на износа на зърно от Русия в години в милиони тонове

14 Производство на месо и месни продукти в Русия в години, в%. [17] [17]

15 Данъчно облагане През годините при селскостопанските производители, които не са преминали към един селскостопански данък, ставката на данъка върху печалбата е нула, а от 1 януари 2013 г. данъкът трябва да бъде 18%, а от 2016 - 20%. През януари 2012 г. ръководителят на Министерството на земеделието на Руската федерация обяви, че нейният отдел предлага да се удължи доходите на земеделските предприятия до 2020 г.

16 Заключение 1. Собствеността, икономическата свобода, участието на държавните органи са основните предпоставки за развитието на пазара в селскостопанския сектор. 2. В допълнение към общите регулаторни функции, пазарът на селскостопански продукти изпълнява следните функции: предоставяне на купувачите на селскостопански продукти с подходящо качество в количеството, необходимо за посрещане на всички нововъзникващи нужди; стабилизиране на цените на селскостопанските продукти, осигуряване на повишаване на ефективността на селскостопанското производство, развитие и подобряване на взаимоотношенията между фермите и социалната инфраструктура на селото. 3. Най-важният проблем на аграрната политика е да се осигури паритет на цените на селскостопанските продукти и производствените средства, да се установи връзката между рентабилността на промишлеността и производствените разходи.

Аграрен пазар на Русия

Селското стопанство на съвременната Русия може да се характеризира като неефективно. Производителността на труда в руското селско стопанство е 8 пъти по-малко, отколкото в САЩ, и почти 40 пъти в животновъдството! На единица животински продукти се консумира зърно в 2-3 пъти повече, отколкото в развитите страни. Загубите на селскостопански продукти по време на прибиране на реколтата, транспортиране и съхранение, според експертите, съставляват до 1/3 от реколтата.

От най-големия износител на зърно в началото на века Русия се превърна в основен вносител. През последните години около една трета от потреблението на храна е постигнато чрез внос. Това може да се обясни с обективно съществуващите природни условия на Русия, но със сегашното ниво на технологично развитие те биха могли да бъдат компенсирани. Намаляването на техническото ниво на селското стопанство се дължи на икономически причини.

Сред всички субекти на аграрния пазар на Русия (акционерни дружества и партньорства, създадени на базата на колективни ферми, държавни стопанства, ферми, ферми на граждани), земеделските стопанства на гражданите се оказаха най-ефективните производители. Заемащи само 6% от обработваемата земя, те осигуряват 51% от цялата селскостопанска продукция. В края на 90-те години те произвеждат: 90% картофи, 77% зеленчуци, 52% месо, 45% мляко и 31% яйца.

Прегледът на основните теми на аграрния пазар в Русия показва, че всички те са в много слабо състояние. И никой от тях не е готов да се възползва от възможностите, предоставяни от частната собственост върху земята. За всички основни производители на селскостопански продукти, характеризиращи се с трудно финансово състояние. Дори и през годините с висока реколта 2000 и 2001 г. около половината от предприятията са били нерентабилни. Особено нерентабилни бяха производството на месо, мляко, вълна: загубите възлизаха на 50 копейки. за всяка рубла на продукцията.

Въвеждането на неограничена частна собственост върху земя в условия на крайна слабост на селскостопанските предприятия може да доведе до загуба на земя. Закупуването на земя по финансови структури за спекулативни цели, както и изтеглянето от земеделска употреба, може да стане реалност.

По този начин съществува противоречие между необходимостта от въвеждане на частна собственост върху земята и опасностите, свързани с прилагането на този процес. Изход от тази ситуация е възможно чрез разделяне на пакета от права на собственост и чрез законодателно ограничаване на възможността да се ползват от някои от тези права. Така че, въпреки въвеждането на частна собственост, новите собственици не получиха правото да изтеглят земята от селскостопанска употреба.

Има примери за печеливши ферми, представляващи аграрни стопанства, образувани от частни търговски и промишлени предприятия.

реклама

Цена: 1000 бр. Нашата компания се занимава с производство на винтови завои (шнекови пера, шнекови сегменти) за винт

Цена: 45600 rub. Косачките с един пръстен на KN-210 без пръсти са предназначени за косене на засадена трева с добив

Ние предлагаме товарачи за зърно. Проектиран за зареждане на зърно и други леки насипни материали.

Цена: 5868 тр. Ние доставяме цялата гама от Pronar Sp. z oo по цени на производител. Доставка в цялата Русия

Лесен и ефективен култиватор за обработка на почвата за използване на всички видове почви на високо

SOLAR FIELDS е един от водещите производители на селскостопанска техника за

Цена: 120 рубли. Продавам юници порода Черен и пъстър. В присъствието на 50 гола. Тегло 150 - 300 кг. цена

Цена: 930000 тр. Предлагаме ви сушилня със сушилня от 5 тона на час. Работи върху всички

В продължение на повече от 15 години ние произвеждаме надеждно оборудване за фуражни заводи и мини-ателиета: трошачки,

Цена: 250 тр. Уважаеми krolikovody! Мини ферма предлага здравословни и здрави породи месо от заек за цената

Земеделската табелка ви дава безплатна и ефективна реклама!

Селското стопанство в Русия заема една от водещите позиции. Основните задачи, пред които са изправени земевладелците, са растителната продукция, селскостопанската техника и животновъдството.

В растениевъдството важността се дължи на развитието на тази индустрия като наука, която проучва различни сортове и форми на растения. Как да постигнете добра реколта с минимални разходи за труд? Дизайнерите и машинните оператори идват на помощ. Съвременното селскостопанско оборудване се автоматизира максимално и улеснява най-сложния човешки труд. Агротехниките могат да бъдат закупени от производителя или в специализираното оборудване на магазините. Предлагаме на продавачите и купувачите по-проста опция.

След като получи голяма реколта за предприемач, отново възниква въпросът колко печеливш и бързо го продава? Как да спасим и да доставим на купувача в правилната форма? Тези задачи могат лесно да бъдат решени чрез рекламиране на вашите продукти.

Развъждането не е последното място в животновъдните ферми. Гнездата на говеда се подобряват и подобряват всяка година. Да се ​​намери животно за размножаване на едно племе е много трудно. Но ако погледнете секцията за добитък на нашия сайт, можете бързо да намерите породата, която отговаря на вашите изисквания.

Селскостопанският бизнес се развива всяка година и става все по-привлекателен за бизнесмените. Но за добра работа се нуждаете от правилната реклама. Всеки разбира, че професионалната реклама и нейното наста няване не са малки пари. Даваме възможност да рекламирате безплатно за вашите продукти или оборудване!

Всеки ден хиляди потребители на интернет търсят реклами: продават, купуват или обменят на борда ни! Вашата реклама, поставена на таблото за съобщения, ще бъде много ефективна! Селскостопанският пазар, удобно разположен на нашия уебсайт, винаги се радва на нови потребители и много купувачи и продавачи!

Печеливши продават или купуват селскостопанска техника

Избирайки раздела за поставяне на реклами, имате възможност да продавате или купувате безплатно селскостопанско оборудване безплатно, да получите или препоръчвате ветеринарни услуги, да наемете или да купите парцел за бизнеса си, да намерите скат, от който се нуждаете, и да развиете фермата си.

Бюлетинът ни е насочен към бизнесмени от селскостопанската индустрия на Русия. Можете да поставите рекламата си след 15 секунди. За да направите това, не е необходимо да плащате за допълнителни услуги и да изхвърляте пари. И не само жителите на вашия регион ще го видят, но всеки, който го иска.

Избирайки правилната категория, вие ще заемете подходящото място на селскостопанските пазари и ще бъде по-удобно за потребителите да намират вашите продукти. Снимките ще ви дадат възможност визуално да видите какво продавате или искате да купите! Не забравяйте да видите веднъж! Опитайте да публикувате повече от една снимка и ясно да показвате продуктите си от всички страни.

Можете не само да поставите рекламата си, но и да я контролирате. Добавяне или изтриване на информация, редактиране на лични данни. Това е удобно за промяна на цената, ако продуктите не се продават дълго време или добавят нови продукти.

Сайтът е популярен и в търсене на реклами въплътени всички нововъведения. Можете лесно да използвате филтъра и да зададете само региона, от който се нуждаете. В допълнение рекламите могат да бъдат сортирани по цена. Просто ще намерите точния. Освен това можете да изберете тема или секция, която ви интересува.

Ние се грижим за нашите клиенти и всяка реклама се тества. Няма никакви неприлични или досадни съобщения за съмнителни услуги на нашия бюлетин.

Защо да изберете нашия бюлетин? Само ние Ви гарантираме денонощно и напълно безплатно гледане на вашите продукти с максималния брой потребители на сайта. Опитайте се да използвате селскостопанския пазар на нашия уеб сайт веднъж и няма да можете да откажете тази услуга!

Бюлетинът ни ще стане навигатор за пазара на селскостопански машини и услуги!

Top