logo

Ще направим оценка на финансовото състояние, като започнем с анализ на динамиката и структурата на балансовите позиции на ресторанта Ferrum, които ще направим в Приложение 5.

Валутната валута се увеличи през 2013 г. с 1048 хил. Рубли. или 17.097%. Това се дължи на ръста на нетекущите активи с 26,84% или 10 56 хил. Рубли. и намаление на текущите активи с 0.48% или с 8 хил. рубли.

Делът на нетекущите активи се е увеличил с 5.07%, въпреки че към края на 2012 г. той е бил доста голям и възлизал на 72.53%.

Нетекущите активи са представени основно от дълготрайни материални активи (това е ресторантска сграда, кухня и кухненско оборудване и две коли), чийто дял е близък до дела на нетекущите активи.

Като се има предвид, че делът на дълготрайните активи на ресторанта на Ferrum е висок, все още не е уместно да се увеличи този дял още повече чрез закупуване на ново оборудване, по-добре е да се модернизира старият или да се използва наетия.

Делът на текущите активи намалява с 5,07% и възлиза на 27,47%. Краткосрочните активи в края на 2013 г. са представени от акции (11.63%), ДДС върху придобити активи (1.74%) и краткосрочни вземания (8.43%), краткосрочни финансови инвестиции (KFW) в брой (3.92%). От всички активи на работния капитал акциите само на парични средства се увеличиха с 0.94%, а на КФП - с 0.03%, останалите акции намаляха.

В края на 2013 г. пасивите на ресторант "Ферум" са представени от капитал и резерви с 8.34%, останалите привлечени средства (91.66%) са краткосрочни задължения (50.87%) и задължения (40.78%). Освен това ситуацията в началото на 2013 г. е по-добра, тъй като привлечените средства възлизат на 78.67%, а акционерният капитал - 21.33%, а през годината техният дял намалява с 12.99%, а финансовото състояние на ресторанта Ferrum става по-малко стабилно.

Анализът на платежоспособността и ликвидността на ресторанта "Феррум" ще бъде представен в таблица 3.

Таблица 3 - Анализ на платежоспособността и ликвидността на ресторант "Феррум"

Отклонение, (+, -), 2013 до

1. Текущото съотношение на ликвидност (1-2)

2. Бързото съотношение (0.5-1)

3. Абсолютното съотношение на ликвидност (0,2-0,4)

Както може да се види от таблица 3, текущото съотношение на ликвидност не отговаря на стандартите и има отрицателна тенденция.

Бързото съотношение не отговаря на ограниченията на стандарта (0.5-1) и има отрицателна тенденция. Абсолютното съотношение на ликвидност също достига стандарта, въпреки че динамиката е положителна, но не е достатъчна. По този начин ресторантът "Феррум" е неликвидна и неплатежоспособна организация и следователно не може да разчита на заеми за развитието на своята дейност.

Анализът на финансовата стабилност на ресторанта "Феррум" ще бъде представен в таблица 4.

Таблица 4 - Анализ на финансовата стабилност на ресторанта "Ferrum"

Отклонение, (+, -), 2013 до

1. Коефициентът на автономия (> 0.5)

2. Коефициентът на концентрация на привлечения капитал (0.7)

Както може да се види от таблица 4, всички коефициенти не отговарят на стандартите и тяхната динамика все още ги отчуждава от регулаторните граници.

Единственият индикатор, който отговаря на стандарта през 2011 г., е коефициентът на автономност, той е равен на 0,52 със стандарта (> 0,5), но след това започна рязко да намалява и по този начин може да се каже, че ресторантът Ferrum има нестабилна финансова позиция през 2012 и 2013 г. се влошава.

Ще анализираме сигурността на ресторанта "Ferrum" със собствен оборотен капитал, където може да се види, че видът на финансовата стабилност на ресторанта "Ferrum" през 2011-2013 г. е нестабилна и дори криза финансова ситуация. В тази позиция ресторантът "Феррум" има липса на работен капитал и липса на дългосрочни източници на формиране на акции. Необходимо е ръководството да идентифицира възможностите за намаляване на резервите, както и възможността за попълване на източниците за формиране на резервите и оптимизиране на тяхната структура.

Извършете анализ на бизнес дейността на ресторанта "Ferrum" (таблица 5).

Таблица 5 - Показатели за стопанска дейност на ресторант "Феррум"

Отклонение, (+, -), 2013 до

Растеж,% 2013 до

1. Приходи, хиляди рубли

2. Средната годишна стойност на активите, хил. Рубли

3. Съотношението на общия обем. капитал (1: 2)

4. Средната годишна стойност на текущите активи

5. Коефициент на полезност. текущи активи (1: 4)

6. Средната стойност на нематериалните активи

7. Коефициент на връщане nonmater. активи (1: 5)

8. Средната цена на собствения капитал

9. Коефициент на възвръщаемост на собствения капитал (1: 8)

Както може да се види от таблица 5, съотношението на общия оборот на капитала почти не се променя през 2013 г. в сравнение с 2012 г., но расте над 2 години с 72,77%. Съотношението на оборота на текущите активи нарастваше само с 0,83% през 2013 г., а за 2 години с 8,73%. Процентът на възвръщаемост на нематериалните активи е много висок, тъй като оценките на въздействието са малки, но нараснаха с 5.48% едва през 2013 г. в сравнение с 2012 г.

Съотношението на възвръщаемост на собствения капитал нараства от 27.24 рубли. за 1 тр. приходите през 2011 г. и 77.52 рубли. за 1 тр. приходите през 2013 г. или 2.8 пъти, т.е. докато намалява капитала на собствения капитал на ресторанта "Ферум" все още увеличава приходите, въпреки че това води до намаляване на финансовата му стабилност.

Анализът на показателите за печалба и рентабилност ни позволява да оценим ефективността на предприятието в абсолютна стойност (печалба) и относителна, които са по-малко чувствителни към влиянието на инфлацията (рентабилност).

Анализирайте брутната печалба или брутния доход на ресторанта "Ferrum" (таблица 6).

Таблица 6 - Анализ на доходите на ресторанта "Ferrum" за 2011-2013 г.

Отклонение, (+, -), 2013 до

Растеж,% 2013 до

Приходи, хиляди рубли

Брутен доход, хиляди рубли

Нивото на брутния доход,%

Както може да се види от таблица 6, приходите нарастват по-бързо от брутния доход:

195,28%> 189,32% - темпът на растеж от 2013 г. до 2011 г.

105,48%> 96,36% - темпът на растеж от 2013 до 2012 г.

Това доведе до намаляване на нивото на брутните приходи за две години от 68,48% през 2011 г. на 66,39% през 2013 г. или с 8,64%.

Проучете печалбата и рентабилността на ресторанта "Ferrum" (таблица 7).

Таблица 7 - Анализ на печалбата и рентабилността на ресторанта "Ferrum" за 2011-2013 г., хил. Рубли.

Отклонение, (+, -), 2013 до

Растеж,% 2013 до

Приходи от продажба на стоки

Печалба от продажби

Печалба преди облагане с данъци

Както може да се види от таблица 7, делът на приходите от продажба на стоки в приходи намалява с 3,64% за 2 години, което е отрицателна характеристика, докато намалението на дела на разходите за разпространение за 2 години с 0,6% е противоположно, но положително. продажбите са намалели с 2,6% за 2 години, липсата на други приходи и ръстът на други разходи отрицателно повлияха на нивото на печалбата преди данъци, която намаля с 16,6%, а нивото на нетната печалба със същия процент или 16,6%,

Анализирайте показателите за рентабилност в таблица 8.

Таблица 8 - Индикатори за рентабилност на ресторант "Ferrum" за 2011-2013 г. В хиляди рубли

Печалба преди облагане с данъци

Разходи за стоки, строителство и услуги

Рентабилност на основната дейност

Възвръщаемост на постоянен капитал

Възвръщаемост на продуктивните активи

Възвръщаемост на всички активи

Както може да се види от таблица 8, всички показатели за рентабилност имат положителна тенденция, с изключение на показателя за рентабилност на постоянния капитал, който значително намаля през 2012 г. и през 2013 г. поради факта, че ресторантът "Феррум" през тези години не са имали дългосрочни задължения, и капитал намалява. Въпреки положителното абсолютно увеличение на показателите за рентабилност през 2013 г. спрямо 2012 г., може да се види, че те са повече от два пъти по-малко от абсолютното увеличение през 2013 г. в сравнение с 2011 г., което е увеличение през 2012 г. в сравнение с 2011 г. е по-значително.

Да обобщим изследванията и да направим заключение за съществуващите проблеми в дейността на ресторанта "Феррум", което отрицателно повлия на рентабилността.

Икономическата услуга на ресторанта "Феррум" се представя само от главния счетоводител, затова изпълнява функциите на икономист, но поради тежкото натоварване на счетоводната дейност функциите на един икономист не се изпълняват напълно. Това води до грешки във финансовото планиране, като не се обръща необходимото внимание на анализа на показателите за ефективност, т.е. печалбите и рентабилността, защото ресторантът Ferrum прави печалба, приходите нарастват и изглежда няма причина да се притеснявате, но е важно да знаете факторите, които положително повлияха на този ръст и е особено важно да се идентифицират факторите на отрицателното въздействие върху печалбите и рентабилността.

Нарастването на запасите от стоки в бара, което води до прекомерно стопиране, намаляване на оборота, докато финансовите ресурси не се използват рационално, което означава, че приходите и в крайна сметка печалбата и рентабилността намаляват. Намаляването на производителността на труда има отрицателен ефект върху приходите, което в крайна сметка води до намаляване на печалбите и рентабилността. Необходимо е да се намерят резерви за нарастване на производителността на труда, без да се увеличава броят на служителите. Въпреки нарастването на основната производителност, капиталовата производителност намаля през 2013 г., е необходимо да се използват по-добре съществуващите фондове. Разработването на други организации за обществено хранене в града и микро-райстри изисква разширяване на гамата от услуги, така че да можете да използвате услугата кетъринг (кетъринг). Големият дял и увеличението на другите разходи води до намаляване на рентабилността. Това са разходи за изплащане на глоби и наказания за нарушаване на изискванията за пожарна безопасност, изисквания на санитарната и епидемиологичната станция, разходи за гостоприемство, брачни разходи, присвояване. Необходимо е да се намалят тези разходи.

Анализ на финансовото представяне кафе

3. Намаляване на приходите поради по-ниското ефективно търсене

Стимулиране на търсенето поради нововъведенията в търсенето на пазара на кетъринг

Описваме накратко идентифицираните проблеми. Икономическата услуга на ресторанта "Феррум" се представя само от главния счетоводител, затова изпълнява функциите на икономист, но поради тежкото натоварване на счетоводната дейност функциите на един икономист не се изпълняват напълно. Това води до грешки във финансовото планиране, като не се обръща необходимото внимание на анализа на показателите за ефективност, т.е. печалбите и рентабилността, защото ресторантът Ferrum прави печалба, приходите нарастват и изглежда няма причина да се притеснявате, но е важно да знаете факторите, които положително повлияха на този ръст и е особено важно да се идентифицират факторите на отрицателното въздействие върху печалбите и рентабилността.

Нарастването на запасите от стоки в бара, което води до прекомерно стопиране, намаляване на оборота, докато финансовите ресурси не се използват рационално, което означава, че приходите и в крайна сметка печалбата и рентабилността намаляват.

Намаляването на производителността на труда има отрицателен ефект върху приходите, което в крайна сметка води до намаляване на печалбите и рентабилността. Необходимо е да се намерят резерви за нарастване на производителността на труда, без да се увеличава броят на служителите.

Въпреки нарастването на основната производителност, производителността на капитала намаля през 2014 г., е необходимо да се използват по-добре съществуващите фондове.

Развитието на други организации за обществено хранене в града и микро-райстри изисква разширяване на гамата от ястия в зависимост от сезона, като се вземат предвид различните групи клиенти.

Голяма част от другите разходи също водят до намаляване на рентабилността. Това са разходи за изплащане на глоби и наказания за нарушаване на изискванията за пожарна безопасност, изисквания на санитарната и епидемиологичната станция, разходи за гостоприемство, брачни разходи, присвояване. Важно е тези разходи да бъдат намалени.

По този начин анализът на дейността на SP Karelin G.S. че този ресторант има резерви за повишена рентабилност.

Анализ на финансовата и икономическата дейност на кафенето

Проучване на организационната и производствената структура на кафе-бара. Анализ на финансовите резултати от дейността му, структурата на източниците и оборота на капитала, стопанската дейност и рентабилността. Оценка на ликвидността и платежоспособността на предприятието.

Изпратете добрата си работа в базата знания е проста. Използвайте формата по-долу.

Студенти, завършили студенти, млади учени, които използват базата от знания в своето обучение и работа, ще ви бъдат много благодарни.

1. Общи характеристики на кафенето

2. Организационната и производствена структура на кафе-бара

3. Анализ на финансовите резултати на кафенето

3.1 Анализ на финансовите показатели

3.2 анализ на структурата на източниците на капиталови кафенета

3.3 Оценка на ликвидността и платежоспособността

3.4 Анализ на дейността и рентабилността на кафенетата

3.4.1 Анализ на рентабилността на кафенето

3.4.2 Анализ на оборота на капитала

4. Предложения за подобряване на финансовото състояние на LLC "Zin"

финансов оборот на платежоспособността

Основната цел на практическото обучение е да консолидира и задълбочи знанията, придобити по време на обучението, придобиването на практически умения в специалността в прехода на кафе в пазарни отношения.

Тъй като тази практика е бакалавърска, това е етап от тезата, по време на която се извършва подбор, натрупване и анализ на информация по темата на тезата.

За практическо обучение беше избрана Zin Limited Liability Company, която бе създадена и действа в съответствие с Гражданския кодекс на Руската федерация, Федералния закон "За компаниите с ограничена отговорност" и други законодателни актове на Руската федерация.

Административно, LLC "Цин" се намира в Москва.

Предмет на проучване - кафе-бар LLC "Zin"

Целта на доклада е да се прегледат основните проблеми и особености на дейността на Zin LLC на пазара на услугите, да се анализират финансовите и икономическите дейности на кафенето.

Задачите, решени в този доклад:

- общо описание на дейностите на кафе-бара;

- анализ на организационната структура на кафе-бара;

финансов и икономически анализ на кафенето;

предложения за подобряване на финансовото състояние.

За изпълнението на доклада бяха използвани методи от научната литература за стратегическо управление, управление на предприятието, финансово управление и анализ, както и икономика на кафето.

Докладът се състои от три раздела, първият от които очертава дейността на кафенето, втората описва организационната и производствена структура на кафенето, което съм учил по време на стажа.

В третата глава на приложените отчетни данни беше направен анализ на финансовото състояние на дружеството за периода 2004-2005 г., бяха направени основните заключения и бе направено общо заключение за дейността на кафенета "Цин".

1. Общи характеристики на кафенето

Кафе-бар "Цин" е основан през 2001 година. Основната цел на фондацията е високото качество на обслужване на клиентите. Данните на нашата организация са следните:

? Правен адрес: 21059 Москва,

? Действителен адрес: 103009 Москва, ст.

В съответствие с Хартата дейностите на кафе-бара "Цин" са:

Предоставяне на кетъринг услуги;

предоставянето на съвкупни услуги за отдих, които отговарят на общоприетите стандарти за обслужване;

предоставянето на съвкупни услуги за отдих, които отговарят на общоприетите стандарти за обслужване;

независимо извършване на стопанска дейност по предвидения от закона начин;

отдаване под наем и предоставяне на имот под наем;

изпълнението на други дейности, които не са забранени от приложимото законодателство. Всички дейности на Дружеството се извършват в съответствие с приложимото законодателство.

Кафе-барът се управлява от единствения изпълнителен орган - генералният директор.

Трудовите отношения на служителите на Дружеството се регулират от действащото трудово законодателство.

2. Организационната и производствена структура на кафе-бара

Към момента на основаването си дружеството се състои от 20 души. Към днешна дата броят на служителите е леко променен и е 23 души.

Организационната структура на организацията показва, че ресторантът все още запазва дуалистично подчинение (например подчинението на главните готвачи на главния готвач и генералния директор, както и подчиняването на чистачите на администратора на залата и генералния директор ги поставя в трудна ситуация и предизвиква объркване и несигурност, ). Конфликтите между чистачите и сервитьорите периодично възникват в колектива, а корените на този проблем също са в двойствеността на подчинеността. Този проблем заслужава повече внимание от ръководството на ресторанта. Диаграмата показва, че администраторът на залата, мениджърът на снабдяването, главният господин и заместник-директорът на финансите са на същото ниво на подчинение (според моите наблюдения отношенията между тях са безпрекословно приятелски без пресичане на интереси) и често делегират своите правомощия един на друг в управлението на работниците на по-ниско ниво.

3. Анализ на финансовите резултати на кафенето

3.1 Анализ на финансовите показатели

Проверката на последователността на икономическите показатели показа, че годишният отчет се изготвя правилно, проверява се и може да се използва за анализиране на финансовата дейност на кафенето.

Анализ на финансовото състояние на дружеството - е изчисляването, тълкуването и оценката на набор от финансови показатели, характеризиращи различни аспекти на организацията.

Целта на анализа е да се получи необходимата информация за вземане на управленски решения.

Основните задачи, решени по време на финансовия анализ:

определянето (фиксирането) на финансовото състояние на кафенето по време на изследването;

идентифициране на тенденциите и моделите в развитието на кафенета за проучвания период;

определението за "тесни" места, които оказват неблагоприятно влияние върху финансовото състояние на кафенето;

идентифициране на резервите, които компанията може да използва за подобряване на финансовото състояние.

Основните области на анализа:

анализ на структурата на баланса и нетния оборотен капитал

анализ на ликвидността и финансовата стабилност

анализ на рентабилността и структурата на разходите

анализ на ефективността на труда.

В зависимост от задачата анализът може да има различна степен на детайлност в отделните области, но в кратка форма е необходимо да се направи анализ във всички области. Това се дължи на взаимосвързаността на показателите: промяната в някои показатели може да се дължи на промяна в други. Например намаляването на рентабилността често се свързва с влошаване на оборота на активите.

В зависимост от целите, финансовият анализ на кафенето може да бъде допълнен с други проучвания (маркетингови, технологични).

Финансовите резултати на кафенето се характеризират със сумата на печалбите и нивото на рентабилност. Колкото по-голяма е печалбата, толкова по-висока е нивото на рентабилност, толкова по-ефективно функционира компанията, толкова по-стабилно е нейното финансово състояние. Ето защо търсенето на резерви за увеличаване на печалбите и рентабилността е една от основните задачи във всяка област на дейност.

Основните източници на информация за анализа са данните от аналитичното отчитане на сметките на резултатите, "Отчет за приходите и разходите" (формуляр № 2), Доклад за движението на капитала (формуляр № 3).

Анализ на структурата и динамиката на финансовите резултати, OOO "Zin" ще се проведе въз основа на данните от таблица № 1.

Таблица 1 Динамика на финансовите резултати на кафе LLC "Zin"

Постъпления от продажба на стоки

Разходи за продажби на стоки

Печалба от продажби (1-2-3-4)

Приходи от лихви

Платими лихви

Приходи от участие в други организации

Други оперативни приходи

Други оперативни разходи

Други нематериални приходи

Други неоперативни разходи

Печалба преди облагане с данъци (5 + 6-7 + 8 + 9-10 + 11-12 + 13-14)

Отсрочени данъчни активи

Отсрочени данъчни пасиви

Текущ данък върху доходите

Плащания за преизчисляване на данъка върху доходите, размера на дължимите данъчни санкции

Неразпределена печалба (загуба) за отчетната година (14-15-16 г.)

Както показват данните в таблицата, приходите от продажби за разглеждания период са се увеличили с 542,419 рубли. (с 9.72%). Производствените разходи през 2003 г. са 40.7% от приходите. През 2004 г. тази цифра намалява и възлиза на 36,83% от приходите.

Размерът на разходите за продажби през 2004 г. се е увеличил с 126,146 рубли в сравнение с предходната година. (32.58%), а ръководството намалява с 25,925 рубли. (с 1177%). В резултат на тези промени, печалбата от продажби през 2004 г. възлиза на 3160363 рубли, което е с 4,58292 рубли. (16,96%) повече, отколкото през 2003 г.

Увеличението на приходите от продажби се свързва с увеличаване на предоставянето на услуги поради замяната и въвеждането на по-модерно оборудване. Увеличението на разходите за продажба се дължи на увеличението на договорите за доставка на продукти.

3.2 анализ на структурата на източниците на капиталови кафенета

За да анализира структурата на източниците на капитал, LLC "Zin" използва данните, представени в таблица 2.

Таблица 2. Анализ на структурата на източниците на финансиране

Съотношението на финансовата автономия кафе

Коефициент на финансова зависимост

Текущо съотношение на дълга

Съотношение за дългосрочна финансова независимост

собствен + дългосрочен капитал/

Съотношение за покриване на дълга

Коефициент на финансов ливъридж

Коефициентът на финансова независимост показва дела на собствения капитал в общата балансова валута. През 2004 г. спрямо предходната година този коефициент е намалял с 0,11 и възлиза на 0,75. Това предполага, че три четвърти от активите на кафенето са обезпечени със собствен капитал.

Коефициентът на ливъридж показва каква част от активите на кафенето се финансира с привлечен капитал. През 2004 г. тази цифра се увеличава с 11% и възлиза на 0,25. Това предполага, че една четвърт от активите на кафенето е придобита чрез заемни средства.

Настоящото съотношение на дълга показва каква част от капитала на кафе е заета от краткосрочни финансови инвестиции. За анализирания период този показател се промени незначително - от 5% през 2003 г. на 6% - през 2004 г.

Делът на дългосрочната финансова зависимост показва съотношението на собствения и дългосрочния капитал към общата балансова валута. Стойността на този коефициент леко се промени от 94% през 2003 г. на 93% през 2004 г.

Коефициентът на покритие на дълга на собствения капитал показва колко акционерен капитал надхвърля наетия (или обратно), т.е. колко рубли от собствен капитал попадат върху всяка рубла на заемния капитал, инвестиран в бизнеса. Както се вижда от изчислените данни през 2003 г., тази цифра е 6,35, т.е. собственият капитал на организацията надвишава привлечените средства с повече от 6 пъти. През 2004 г. това съотношение спадна наполовина, тъй като организацията привлече допълнителни привлечени средства.

Съотношението на финансовия ливъридж показва съотношението на заемния капитал към собствения капитал. Това съотношение е обратно пропорционално на съотношението на собствения капитал.

Анализ на имущественото състояние на LLC "Zin", структурата на неговите източници, потвърждава заключението за влошаване на финансовото състояние на кафенето. Това влошаване се дължи на увеличаването на дела на дългосрочните пасиви и в резултат на това намаляването на дела на собствените средства на изследваното кафене.

3.3 Оценка на ликвидността и платежоспособността

Ликвидност (текуща платежоспособност) - една от най-важните характеристики на финансовото състояние на организацията, която определя способността да плащат сметките своевременно и всъщност е един от показателите за фалит. Резултатите от анализа на ликвидността са важни както от вътрешни, така и от външни потребители на информация за организацията.

Целта на анализа на ликвидността е да се оцени способността на кафенето да задоволява своевременно всички краткосрочни задължения за сметка на текущите активи.

Анализът на ликвидността на баланса се състои в сравняване на средства по активи, групирани по степен на намаляваща ликвидност, с краткосрочни задължения по пасиви, които се групират по степента на неотложност на тяхното изплащане:

А1 - най-ликвидните активи са парите за кафе и краткосрочните финансови инвестиции. Използвайки кодовете на редовете на пълния баланс (формуляр номер 1), можем да напишем алгоритъма за изчисляване на тази група:

А1 = p.250 + p.260. (1.1)

А2 - бързи активи - краткосрочни вземания

А3 - бавно движещи се активи - акции, ДДС върху придобитите стойности и други текущи активи:

А3 = p.210 + стр.220 + стр.270 (1.3)

А4 - неликвидни активи - нетекущи активи и дългосрочни вземания:

А4 = p.190 - p.230. (1.4)

Ще групираме активите на салдото и ще го включим в таблица 3.

Групиране на активите на Cafe по ликвидност

краткосрочни финансови инвестиции

краткосрочни вземания

данък върху добавената стойност

други текущи активи

нетекущи активи (без артикули, включени в 3 гр.)

дългосрочни вземания

Данните в таблицата показват, че през 2003 г. сумата на най-ликвидните активи е била 350,947 рубли. или 3.72% в структурата на активите на кафенето. През 2004 г., чрез намаляване на паричния поток на кафене от 1,76562 рубли. делът на най-ликвидните активи в структурата на всички активи на кафенета е 1.28%.

Търгуемите активи са краткосрочни вземания. Техният дял през 2003 г. е бил 17.62% в структурата на активите на кафенето, а през 2004 г. поради изплащането на задълженията на длъжниците, той намалява с 994765 рубли. а делът им в активите на кафенето възлиза на 4.89%.

Групата бавно движещи се активи включва материални запаси, данък върху добавената стойност и други текущи активи. Техният размер през 2003 г. е 1479193 рубли. а делът на активите на кафенето е 15.69%. През 2004 г. техният размер се увеличи с 50,79898 рубли. а техният дял в структурата на активите на кафенето е 14.58%.

Групата на неликвидните активи включва нетекущи активи и дългосрочни вземания. Делът на тази група активи в състава на всички активи на кафенето през 2003 г. е 62.96%. През 2004 г. поради увеличение на сумата на нетекущите активи (закупуване на ново оборудване) с 4 870 946 RUB. техният дял в активите на кафенето нараства до 79.26%.

Задълженията на салдото се групират според степента на неотложност на плащането им:

P1 - най-неотложните задължения са задължения, други задължения, а също и заеми, които не се изплащат навреме:

P2 - краткосрочни задължения - краткосрочни заеми и привлечени средства:

P2 = стр. 610 + стр. 660. (1.6)

P3 - дългосрочни задължения - дългосрочни заеми и привлечени средства, задължения за дивиденти и резерви за бъдещи разходи:

P3 = р.590 + р.630 + р.650 (1.7)

P4 - постоянни пасиви - собствен капитал, който е постоянно на разположение на кафенето:

P4 = р.490 + р.640. (1.8)

Групирането на пасивите е представено в таблица 4.

Група пасиви кафе от степента на неотложност на погасяване на задълженията

краткосрочни заеми заеми

други текущи задължения

дългосрочни банкови заеми

дълг към участниците в изплащането на доходи

резерви за бъдещи разходи

отсрочен доход

От данните в таблицата може да се види, че през 2004 г. размерът на най-спешните задължения, който включва платими сметки, се е увеличил в сравнение с предходната година с 119 898 рубли. а неговият дял в състава на пасивите през 2003 г. е 4.2%.

Тъй като дружеството няма други краткосрочни задължения през 2003 г. и 2004 г., групата краткосрочни задължения се състои от краткосрочни заеми и кредити. През 2003 г. техният размер е 18 581 рубли. или 0.2% в пасивите. През 2004 г. дружеството е получило заем в размер на 232964 рубли. за закупуване на оборудване. Резултатът е увеличение на дела на краткосрочните пасиви в общите активи до 1,85%.

Дългосрочните задължения представляват дългосрочни заеми на банката и резерви за предстоящи разходи. Размерът на тази група задължения през 2003 г. е 811,895 рубли. или 8.61% от всички задължения за кафе. През 2004 г. организацията получи допълнителни дългосрочни заеми в размер на 1 805 620 рубли. и техният дял в задълженията през този период е бил 19,2%

Постоянните пасиви включват капитала и приходите от бъдещи периоди. През 2003 г. делът на тази група пасиви в общата им сума е 86.39%. През 2004 г., поради увеличението на размера на неразпределената печалба, техният дял в пасивите е 74.76%.

За да се определи ликвидността на баланса, е необходимо да се сравнят резултатите от дадените групи за активите и пасивите. Традиционно балансът се счита за абсолютно ликвиден, ако се използва системата от съотношения:

2003 г. 2004 г.

Както може да се види от представените съотношения, нито през 2003 г., нито през 2004 г. балансът на едно кафене може да се счита за абсолютно ликвиден. Освен това от горепосочените неравенства може да се види, че през 2004 г. позицията на кафенето се влошава, тъй като размерът на дългосрочните задължения през този период не покрива размера на краткосрочните.

За да се оцени ликвидността и платежоспособността в краткосрочен план, се изчисляват следните показатели:

-текущо съотношение

- междинно съотношение на ликвидност

- абсолютно съотношение на ликвидност

Изчисляването на тези коефициенти е дадено в таблица №5.

Съотношения на ликвидност на кафе

абсолютно съотношение на ликвидност

бързо съотношение

текущо съотношение

Абсолютното (моментално) съотношение на ликвидност отразява способността на организацията да изпълнява краткосрочни задължения за сметка на свободните парични средства и краткосрочните финансови инвестиции. Индексът на абсолютната ликвидност в края на 2004 г. е 0.21, като нормата на това съотношение е 0.2-0.3. Това означава, че в края на 2004 г. предприятието може да изплати 21% от своите краткосрочни задължения за сметка на парични средства и ценни книжа.

Съотношението на междинното съотношение на ликвидност от 0.7-1. В изследваното предприятие това съотношение е: през 2003 г. - 4.27, през 2004 г. - 1.02. Тези стойности показват, че както през 2003 г., така и през 2004 г. предприятието може да изплати в близко бъдеще всички свои краткосрочни задължения за сметка на парични средства и краткосрочни инвестиции.

Текущото съотношение на ликвидност показва каква част от краткосрочните пасиви, които компанията може да изплати, като мобилизира всички свои ликвидни активи. Съотношението на това съотношение е повече от 2.

Както показва изчисленията през 2003 г., стойността на този коефициент е 7.71. През 2004 г. текущото съотношение на ликвидност намалява с 2,77 и възлиза на 4,94.

Превишението на текущите активи спрямо краткосрочните финансови пасиви осигурява резервен фонд за компенсиране на загубите, които предприятието може да понесе при пускането и ликвидацията на всички краткотрайни активи. Колкото по-голяма е стойността на този показател, толкова по-голяма е доверието на кредиторите, че дълговете ще бъдат възстановени.

По този начин изчисляването на показателите за ликвидност потвърди горното заключение, че през 2004 г. финансовото състояние на кафенето се влошава, но все пак остава в нормалния диапазон.

3.4 Анализ на дейността и рентабилността на кафенетата

Както знаете, капиталът е в постоянно движение, преминавайки от един етап на веригата към друг:

На първия етап кафенето придобива необходимите дълготрайни активи, запаси от стокови продукти, а на второ място, тези средства се използват за заплащане на служители, плащат данъци, социални осигуровки и други разходи. Този етап завършва с продажбата на продукти на клиентите и получаването на средства за продуктите, доставени до сметката на кафенето. Колкото по-бързо капиталът прави веригата, толкова повече продукти купува и продава със същото количество капитал. Забавянето на движението на средства на всеки етап води до забавяне на оборота, изисква допълнително инвестиране на средства и може да доведе до значително влошаване на финансовото състояние.

Постигнато в резултат на ускоряването на оборота, ефектът се изразява главно в увеличението на приходите от продажби без допълнително привличане на финансови ресурси. Освен това, поради ускоряването на движението на капитала, има увеличение на размера на печалбата, тъй като обикновено се връща към първоначалната касова форма постепенно. Ако продажбата на продукти е нерентабилна, ускоряването на оборота на фондовете води до влошаване на финансовите резултати. От това, което се каза, че е необходимо да се стремим не само да ускорим движението на капитала на всички етапи от веригата, но и да увеличим максимално възвръщаемостта, което води до увеличаване на размера на печалбата с една рубла капитал. Това се постига чрез рационално и икономично използване на всички ресурси, което предотвратява превишаването на разходите им, загубите на всички етапи от веригата. В резултат капиталът ще се върне в първоначалното си състояние в по-голяма сума, т.е. с печалба.

Анализът на ефективността на използването на капитала се характеризира с неговата рентабилност (рентабилност) - съотношението на размера на печалбата към стойността на имота.

3.4.1 Анализ на рентабилността на кафенето

Изчисляването на коефициентите на рентабилност на кафенетата е дадено в таблица 6.

Top